Đợt comeback của EXO đang tới gần, đây cũng là lúc nhóm cùng xúc tiến các hoạt động nhằm quảng bá tên tuổi. Trong đó, chiến dịch tương tác đặc…
Continue Reading